FORMACJA W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i  świecie.

 

EWANGELIZACJA               KATECHUMENAT               DIAKONIA

To trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji.

 

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to:

1. Metoda “światło-życie”, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego,

2. Oaza rekolekcyjna (15-dniowe rekolekcje, przeżywane najczęściej podczas wakacji),

3. Mała grupa formacyjna, pozostająca pod opieką swego animatora i spotykająca się przez cały rok raz w tygodniu na modlitwie i biblijnej refleksji.

 

EWANGELIZACJA – ABY OSOBIŚCIE WYBRAĆ JEZUSA

Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu:

“Jednego ci brakuje. Idź sprzedaj wszystko, co masz,
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.
Potem przyjdź i chodź za Mną”
(Mt 10,21).

CZYM JEST ETAP EWANGELIZACJI?

 • głoszenia przez Kościół słowa o Bogu żywym i o Jezusie Chrystusie, posłanym dla zbawienia wszystkich; dokonuje się to przez głoszenie podstawowych prawd Ewangelii, zwykle sprowadzonych do czterech:

1. Przyjmij w sposób osobisty Chrystusa jako Twojego Pana i Zbawiciela

2. Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.

3. Nie doświadczasz jej przez grzech, który oddziela Cię od Jego miłości.

4. Bóg jest miłością, kocha Cię i ma dla Ciebie plan zbawienia.

 • dojrzewania w słuchających Dobrej Nowiny, pragnienia pójścia za Chrystusem i przyjęcia chrztu (nieochrzczeni) lub jego odnowienia (ochrzczeni).

JAK PRZEBIEGA ETAP EWANGELIZACJI W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE?

 • rekolekcje ewangelizacyjne w ciągu roku: zrodzenie wiary i początkowe nawrócenie; pierwsza decyzja świadomego i dobrowolnego pójścia za Chrystusem uzewnętrzniona wobec wspólnoty i potwierdzona włączeniem się do grupy postewangelizacyjnej.
 • czas formacji w małej grupie poewangelizacyjnej: utrwalanie osobistej decyzji pójścia za Chrystusem (4 spotkania nad Ewangelią św. Łukasza dotyczące 4 podstawowych prawd ewangelizacyjnych; 8 spotkań poewangelizacyjnych, które uświadamiają co to znaczy stać się autentycznym i żywym chrześcijaninem)
 • pierwsze 4 dni na Oazie Nowego Życia I stopnia: ostateczne utrwalenie prawd ewangelizacyjny
 • etap ewangelizacji kończy się z chwilą przyjęcia do deuterokatechumenatu.

 

DEUTEROKATECHUMENAT – ABY DOJRZEWAĆ Z JEZUSEM

Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi,
którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki,
na skutek oszustwa ze strony ludzi
i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu.
(Ef 4,14)

CZYM JEST ETAP DEUTEROKATECHUMENATU?

 • nawiązuje do starochrześcijańskiego katechumenatu, który był okresem przygotowania dorosłych ludzi do chrztu i trwał kilka lat; w Ruchu Światło-Życie chodzi jednak o formację ludzi już ochrzczonych dlatego nazwany jest deutero-katechumenatem, tzn. wtórnym, powtórzonym katechumenatem ma on prowadzić do odkrycia pełni życia płynącego z sakramentów;
 • deuterokatechumenat ma na celu nauczenie uczestnika formacji nowego stylu życia, który odpowiada dojrzałemu życiu chrześcijańskiemu. Chodzi tu jednak o kształtowanie postaw życiowych, a nie tylko o wiedzę o nich. W tradycji katechumenatu sprowadzano je do kształtowania 6 następujących postaw:
  • Życia słowem Bożym
  • życia we wspólnocie 
  • dawania świadectwa 
  • życia modlitwą
  • życia liturgią sakramentalną 
  • życia ciągłym nawróceniem – wewnętrzną przemianą.

JAK PRZEBIEGA ETAP DEUTEROKATECHUMENATU?

Etap formacji deuterokatechumenalnej w Ruchu Światło-Życie trwa od 2-3 lat. Poszczególne etapy tego okresu to spotkanie z Chrystusem w Słowie Bożym, w Liturgii i w Kościele.

 

Pierwszy rok deuterokatechumenatu:
• jest skoncentrowany na spotkaniu z Chrystusem w Słowie Bożym i wierze, która jest konsekwencją przyjęcia tego słowa.
• rozpoczyna się z chwilą przyjęcia do wspólnoty deuterokatechumenatu. Dokonuje się to bądź na zakończenie ONŻ I, bądź też w późniejszym czasie, często 8 XII – w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej,
• jest kontynuowany w ciągu roku w Grupie Dzielenia przed II stopniem ONŻ poprzez:

1) cykl utrwalający i pogłębiający treści ONŻ I stopnia – 11 rozmów ewangelicznych (od września do Adwentu)
2) „10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”/”Drogowskazy Nowego Człowieka” (od I niedzieli Adwentu do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego). Streszczają one w 10 punktach zasady życia chrześcijańskiego i wyznaczają program formacyjny.

(patrz: strona oazy dla dorosłych)

 

Drugi rok deuterokatechumenatu:
• jest skoncentrowany na spotkaniu z Chrystusem w liturgii i sakramentach.
• rozpoczyna się Oazą Nowego Życia II stopnia, która ma specyficzny program inicjacji liturgiczno-sakramentalnej oparty na wydarzeniach z Księgi Wyjścia.
• jest kontynuowany w ciągu roku w Grupie Dzielenia przed III stopniem ONŻ poprzez:

1) cykl utrwalający i pogłębiający treści ONŻ II obejmujący 11 kręgów biblijnych, który ma na celu całościowe wprowadzenie w biblijną historię zbawienia (3 miesiące)
2) cykl oparty na kręgach liturgiczno-biblijnych nawiązujących do niedzielnych czytań, który wprowadza w rytm życia określonego przez Misterium Paschalne przeżywane w roku liturgicznym (minimum od Adwentu do Wielkiego Postu)

• centralnym wydarzeniem tego roku jest przeżycie w formie oazy rekolekcyjnej Triduum Paschalnego, z uroczystym odnowieniem przymierza chrztu świętego, który kończy etap deuterokatechumenatu. Rozpoczyna następny etap formacji – ONŻ III stopnia.

 

DIAKONIA – ABY SŁUŻYĆ

„On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi.”
(Flp 2,6).

CZYM JEST DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE?
Chrześcijanie, którzy przeszli formację katechumenalną, doszli do dojrzałej wiary, nie są już biernymi członkami parafii, którzy tylko przyjmują, ale są już żywymi komórkami w organizmie, myślą o Kościele, o parafii w kategoriach „my” – są podmiotem razem z duszpasterzem, czy zespołem duszpasterzy. To jest nowa parafia:

Ludzie, którzy są już zdolni podjąć dzieło ewangelizacji wobec innych. (ks. F. Blachnicki)
Najogólniej mówiąc diakonia Ruchu Światło-Życie to wspólnota ludzi, którzy ukończyli formację deuterokatechumenalną i podejmują służbę dla Kościoła w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego.

Osoby, które przeżyły rekolekcje letnie ONŻ III stopnia kontynuują formację w małych grupach poprzez – Droga do wspólnoty – na podstawie Nowego TestamentuSzkoła Chrystusa. Spotkania ewangeliczne.

Dalsza formacja jest prowadzona w diakoniach specjalistycznych, a dodatkowo powinno się uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach formacji permanentne

JAKI JEST CEL DIAKONII?
Celem diakonii jest posługa w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem w budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym. Cel ten jest realizowany w różnych diakoniach specjalistycznych (np. ewangelizacji, życia, muzycznej, komunikowania społecznego, jedności itd.), które są wyłaniane wewnątrz Ruchu.